Trang chủ > Luật Di trú> Doanh Nghiệp> Subclass 482 Visa tay nghề tạm trú

Subclass 482 Visa tay nghề tạm trú

Chương trình thị thực dành cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại Úc đề cử và tài trợ cho những người lao động có tay nghề nước ngoài tạm thời làm việc trong một vị trí nghề nghiệp có tay nghề được chỉ định trên cơ sở tạm thời.

Các ngành nghề có tay nghề đủ điều kiện để được cấp thị thực TSS loại 482 được liệt kê trong Danh sách Nghề nghiệp có Tay nghề Ngắn hạn (“STSOL”) và Danh sách Tay nghề Chiến lược Trung và Dài hạn (“MLTSSL”).

Thị thực TSS loại 482 có thể được cấp trong thời gian tối đa là 2 năm cho một nghề nghiệp trong STSOL. Đây được gọi là thị thực Dòng ngắn hạn TSS. Nếu nghề nghiệp nằm trong MLTSSL, nó có thể được cấp tới 4 năm. Đây được gọi là thị thực Luồng trung hạn dài hạn TSS. Đối với thị thực Luồng ngắn hạn TSS, một doanh nghiệp có thể đề cử lại và tài trợ cho cùng một nhân viên để có thêm thị thực Luồng ngắn hạn TSS phân lớp 482 có thể được cấp thêm 2 năm.

Các doanh nghiệp cũng có thể tìm cách đàm phán để bảo lãnh lao động có tay nghề nước ngoài theo thị thực này thông qua Thỏa thuận lao động. Thỏa thuận lao động có thể phù hợp trong trường hợp nhu cầu thực sự để hoàn thành các vị trí không thể lấp đầy tại địa phương và chương trình tài trợ tiêu chuẩn là không phù hợp. Ví dụ: nghề nghiệp không nằm trong danh sách kỹ năng đủ điều kiện có sẵn để tài trợ hoặc có một trường hợp kinh doanh vững chắc để tìm kiếm sự nhượng bộ đối với một số yêu cầu tiêu chuẩn như yêu cầu về tiếng Anh, kỹ năng và trình độ chuyên môn.

Nói chung, công nhân lành nghề được tài trợ phải có các kỹ năng và/hoặc trình độ chuyên môn cần thiết để thực hiện ở vị trí được chỉ định, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong nghề hoặc lĩnh vực liên quan khép kín và đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh.

Đối với những người lao động có tay nghề nước ngoài được tài trợ để làm việc trong các ngành nghề được chỉ định theo MLTSSL, chủ lao động của họ có khả năng đề cử họ cho thị thực Chương trình Đề cử Nhà tuyển dụng 186 vĩnh viễn sau khi họ đã làm việc ở vị trí đó ít nhất 3 năm và vị trí đó vẫn cần thiết trong ít nhất 2 năm.

Vào ngày 18 tháng 3 năm 2022, như một phần trong các biện pháp phục hồi sau đại dịch COVID của Chính phủ Úc, những người đang có thị thực TSS loại 482 đang làm việc trong một ngành nghề thuộc STSOL trong thời kỳ đại dịch COVID cũng có khả năng được chủ lao động của họ đề cử cho thị thực chương trình đề cử người sử dụng lao động 186 vĩnh viễn.