Trang chủ > Luật di trú > Sự can thiệp của Bộ trưởng

Sự can thiệp của Bộ trưởng

Bộ trưởng có quyền hạn theo Đạo luật Di cư 1958 trong các mục 351, 417 và 501J để thay thế quyết định của tòa án xem xét công trạng đối với trường hợp của một người bằng một quyết định có lợi hơn cho người đó nếu Bộ trưởng cho rằng đó là lợi ích công cộng. làm như vậy.

Một người đã bị từ chối cấp thị thực hoặc hủy thị thực và sau đó nhận được kết quả không thành công khi xem xét công trạng có thể yêu cầu Bộ trưởng Bộ Di trú can thiệp nếu họ tin rằng hoàn cảnh của họ là duy nhất và ngoại lệ.

Mọi yêu cầu can thiệp của cấp bộ phải được đưa ra càng sớm càng tốt sau khi nhận được quyết định tiêu cực về AAT. Việc không nộp đơn trước khi thị thực Bắc cầu của người đó hết hạn sẽ dẫn đến việc họ mất bất kỳ quyền làm việc nào mà họ có thể có trong khi yêu cầu đang được xử lý.